ABOUT EIC
ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER
" Insightful economic and business intelligence for effective decision making. "

EIC | Economic Intelligence Center เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น “คลังสมอง” ของธนาคาร และเป็นศูนย์กลางความรู้ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้บริหารและบุคลากรของธนาคาร โดยนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาคและ อุตสาหกรรมหลัก ในรูปแบบของบทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึง infographic ที่น่าสนใจ แตกต่าง และง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scbeic.com

EIC TEAM
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของงานนโยบาย ด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

ดร.ยรรยง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินและตลาดทุน รวมทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาแก่สาธารณชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

ดร.ยรรยง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET RESEARCH
กระแสร์ รังสิพล
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
กระแสร์ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค และเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส และวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ

กระแสร์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่ University of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคหลายหลักสูตรจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
ดร.ธนพล มีประสบการณ์ทำงานวิจัยเศรษฐศาสตร์จุลภาคทางด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ โดยใช้การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐมิติจุลภาคและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.ธนพล ผ่านการฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในสายนโยบายการเงิน และเคยเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโตเกียว ระหว่างที่ศึกษาในญี่ปุ่น

ดร.ธนพล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา Business and Commerce จาก Keio University ญี่ปุ่น
ดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐมิติจุลภาค และข้อมูลครัวเรือน กิตติพงษ์เคยเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนักวิจัยรับเชิญที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่ Nagoya University

กิตติพงษ์จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขา Development Economics จาก University of East Anglia (UEA) สหราชอาณาจักร และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
วชิรวัฒน์ บานชื่น
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
วชิรวัฒน์ มีประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศ และการดำเนินนโยบายการเงินโดยเฉพาะการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนของไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติในการวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล วชิรวัฒน์ เคยเป็นนักลงทุนอาวุโสที่ฝ่ายบริหารเงินทุนสำรอง และเศรษฐกรอาวุโสที่ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วชิรวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านปริมาณวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick อีกทั้งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี
นักวิเคราะห์
กัลยรักษ์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่ Economic Research and Training Center (ERTC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรับผิดชอบงานวิจัยเรื่องการลงทุนในประเทศลาว และเคยทำงานในตำแหน่งนักบัญชีบริหารที่บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ดูแลงบประมาณการลงทุนในภาคโรงงาน

กัลยรักษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยที่ Linnaeus University, Sweden เป็นเวลาหนึ่งปี
จิรามน สุธีรชาติ
นักวิเคราะห์
จิรามน มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับธนาคารโลกในด้านเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน โดยได้ทำงานร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหน้านี้ จิรามนผ่านการฝึกงานด้านการตรวจสอบการดำเนินงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จิรามน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปางอุบล อำนวยสิทธิ์
นักวิเคราะห์
ปางอุบลมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการประมาณการรายได้รัฐบาล โดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการข้อมูล ก่อนหน้านี้ เคยทำงานในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ณ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยรับผิดชอบการประมาณการ ติดตาม และวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร รวมไปถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และการจัดการข้อมูลภาษีอากรเพื่อนำไปประเมินความคุ้มค่าของนโยบายทางภาษีของรัฐบาล

ปางอุบล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ University of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีต่อระบบเศรษฐกิจจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD)
พิมพ์นิภา บัวแสง
นักวิเคราะห์
พิมพ์นิภา มีประสบการณ์ฝึกงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ทั้งนี้ พิมพ์นิภาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

พิมพ์นิภา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและปริมาณ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศผลงาน B.E. Best Seminar Paper Award
ยุวาณี อุ้ยนอง
นักวิเคราะห์
ยุวาณี มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ ผ่านการฝึกงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งนี้ ยุวาณีเคยได้รับรางวัลจากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการเศรษฐทัศน์

ยุวาณี จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและปริมาณ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SECTORIAL STRATEGY
ณพงศ์ จีระสุวรรณกิจ
นักวิเคราะห์
ณพงศ์ มีประสบการณ์การทำงานในแผนกด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตและผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าในระดับบรรษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ณพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
นิธิ กวีวิวิธชัย
นักวิเคราะห์
นิธิ มีประสบการณ์การทำงานกับธนาคารพาณิชย์ในหน่วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยก่อนหน้านี้เคยทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสาร ได้ร่วมงานกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในตำแหน่งนักเขียนคอลัมน์ Asia Focus ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม การเมือง การค้าและการลงทุนในภูมิภาค อีกทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิธิ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสาร จาก Monash University ออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ จาก Nanyang Technological University สิงคโปร์ และในระหว่างการศึกษาได้ทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจที่บริษัท Industrial Growth Platform, Inc.
ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์
นักวิเคราะห์
ปัญจรัตน์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการฝึกงานกับบริษัท Infosys อินเดีย และ บริษัท NEC Corporation ญี่ปุ่น

ปัญจรัตน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho Scholarship เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Mathematical Informatics ณ The University of Tokyo ญี่ปุ่น
EXPORT CLUSTER
เลิศศักดิ์ สง่าศิลป์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: อาหารและเครื่องดื่ม
คลัสเตอร์: ธุรกิจส่งออก

เลิศศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารในภาคการเกษตรและพลังงานมากกว่า 10 ปี โดยเป็นผู้จัดการทั่วไปในโรงงานผลิตปลาป่น อุตสาหกรรมน้ำแข็ง และเชื้อเพลิงชีวมวลอัด ก่อนหน้านี้เคยกำกับดูแลธุรกิจสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน

เลิศศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา
โชติกา ชุ่มมี
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: อาหารและเครื่องดื่ม
คลัสเตอร์: ธุรกิจส่งออก

โชติกา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินระดับมหภาคทั้งของไทยและต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีมเศรษฐกิจมหภาค และทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ สายนโยบายการเงินเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในระหว่างนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดียที่ให้กับพนักงานธนาคารกลางต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเข้าฝึกอบรมในเรื่องการพัฒนาตลาดการเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและการบริหารโครงการกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยอีกด้วย

โชติกา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ International Business Linkage Program ที่ Helsinki University of Technology ฟินแลนด์
นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์
นักวิเคราะห์
นันทพงศ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการร่วมกับกลุ่มบริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited และก่อนหน้านี้ เคยเป็นนักวิเคราะห์และวางแผนสายงานจัดหาอะไหล่บริการ ที่บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing

นันทพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
INFRASTRUCTURE CLUSTER
ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ปิโตรเลียมและพลังงาน

ดร. ศิวาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยและวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จาก กระทรวงการคลัง สศช. และกรมทางหลวง เคยเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความสนใจงานวิจัยเรื่องผู้ประกอบการ และความเสี่ยงในตลาดเงิน

ดร. ศิวาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Policy Economics ณ University of Illinois, Urbana-Champaign และทุน World Bank ในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ London School of Economics จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Applied Economics and Management จาก Cornell University
ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ขนส่งและโลจิสติกส์, ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สุปรีย์ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในโครงการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs) และมีผลงานวิจัยทางวิชาการที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาการวางแผนระบบไฟฟ้าในประเทศไทย, การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนในรัฐ Hawaii, และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของ Cornell University


ดร.สุปรีย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการบริหารงานวิศวกรรม จาก Tufts University ภายหลังจบการศึกษา ได้ฝึกงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่บริษัท Blackmore Partners Inc. ก่อนที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Regional Science and Urban Economics ที่ Cornell University นอกจากนี้ ดร.สุปรีย์ ยังผ่านการฝึกอบรม?หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย
พิมใจ ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ไฟฟ้า, เหล็กและเหมือง
คลัสเตอร์: ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

พิมใจ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ระบบการจัดการพลังงาน การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก การจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายด้านพลังงานระหว่างประเทศก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคนิคใน Department of Energy’s National Nuclear Security Administration ของสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ปรึกษาในด้านเทคโนโลยีและนโยบายพลังงานให้กับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific อีกทั้ง เป็น senior consultant ที่บริษัท Environmental Resources Management (ERM) โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิมใจ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล จาก Georgia Institute of Technology และปริญญาโท สาขาพลังงานและทรัพยากร จาก The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
กณิศ อ่ำสกุล
นักวิเคราะห์
กณิศ มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดของบริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของญี่ปุ่น

กณิศ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนภูมิพลขณะกำลังศึกษา และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
นักวิเคราะห์
ณัฐนันท์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์องค์กร และบริหารความเสี่ยง กับกลุ่มบริษัท PTT Public Company Limited ก่อนหน้านี้ เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้กับบริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing และมีประสบการณ์การเขียนบทความให้กับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

ณัฐนันท์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
นวพร โกมลสุรเดช
นักวิเคราะห์
นวพร มีประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และในสายงานโลจิสติกส์ด้านจัดการการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ ก่อนหน้านี้เคยทำงานในฐานะนักวิเคราะห์การขนส่งให้กับบริษัทลาซาด้า (ประเทศไทย)
นวพร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากคณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์
ปุญญภพ มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะนโยบายขนส่ง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ โดยรับผิดชอบด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยรถ ความปลอดภัยทางถนน และผ่านการฝึกงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปุญญภพ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร
อภิญญา อักษรกิจ
นักวิเคราะห์
อภิญญา มีประสบการณ์การทำงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายพลังงานหมุนเวียนในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัท Environmental Resources Management (ERM)

อภิญญา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และได้รับทุน Royal Thai Government (RTG) Fellowship และ AIT Fellowship เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Energy Technology จาก Asian Institute of Technology (AIT)
SERVICE CLUSTER
วิธาน เจริญผล
ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ
วิธาน ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์บริการ ทั้งการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ค้าส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน มีประสบการณ์วิจัยเชิงนโยบายและกลยุทธ์กว่า 7 ปี และเคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำแบบจำลองทางด้านกรอบและการจัดสรรงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปราณิดา ศยามานนท์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล : ค้าส่งค้าปลีก, Healthcare
คลัสเตอร์: ธุรกิจบริการ

ปราณิดา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และนโยบายการเงิน รวมถึง วิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ ตลอดจนงานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ และ อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 10 ปี โดยก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของทีมวิเคราะห์นโยบายการเงิน และทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ สายนโยบาย การเงินเป็นเวลา 7 ปี

ปราณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Texas at Arlington
วิรงรอง วิโรจน์รัตน์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาที่ดูแล : อสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว

วิรงรอง ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว โดยก่อนหน้านี้ วิรงรอง มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหารพอร์ทโฟลิโอให้กับบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอทเสท เวิลด์ เอสเตท อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับหน่วยงานบริหารพอร์ทโฟลิโอ ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งกว่า 7 ปี ด้านพัฒนาแบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัยด้านฟอกเงิน แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจ รวมถึงรับผิดชอบในงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ กฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) และมาตรฐานบัญชีใหม่ทีเกี่ยวกับการกันสำรองของธนาคาร

วิรงรอง จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์ชนก บุญสุภาพร
นักวิเคราะห์
กานต์ชนก มีประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างกับบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ก่อนหน้านี้ได้ร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์การฝึกงานในโครงการ SCG Excellent Internship program โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัล SCG Innovative suggestion award ขณะฝึกงาน

กานต์ชนก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์
นักวิเคราะห์
ธันยาพร มีประสบการณ์การฝึกงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในฝ่ายบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ ด้านหลักทรัพย์ New Breed IC @U-Net โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกับสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

ธันยาพร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปุลวัชร ปิติไกรศร
นักวิเคราะห์
ปุลวัชร มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผ่านการฝึกงานกับบริษัท PriceWaterhouseCoopers ประเทศไทย ทั้งนี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปุลวัชร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและนโยบายการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์
นักวิเคราะห์
ภูริพัฒน์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ Junior IC@Broker โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ซึ่งร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภูริพัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND NETWORKING
ณัฐธิดา อินทรมยูร
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
ณัฐธิดา มีประสบการณ์การเป็นนักเขียน/นักแปลในกองบรรณาธิการของนิตยสาร Madame Figaro บริษัทจีเอ็มเอ็ม อินเตอร์พับลิชชิ่ง และ Communication Specialist
ให้กับ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ

ณัฐธิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (ICM)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภวิชา สุวรรณกูล
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
กัลยา ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งแรกในสายงานสาขาของธนาคาร โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ

กัลยา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภูมิศักดิ์ คำประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล
ภูมิศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและพยากรณ์ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงลูกค้ารายย่อย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการข้อมูลและพยากรณ์ รวมถึงจัดทำรายงานความเสี่ยง portfolio เพื่อสนับสนุนทีม รวมถึงดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ภูมิศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วนิชชา นาฑีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วนิชชา มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือทางด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ

วนิชชา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและหลักสูตรการพัฒนากราฟฟิค และเว็บไซต์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วรวรรณ วรรณประพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วรวรรณ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ของบริษัท ศิริมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการออกแบบสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์

วรวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขามีเดียอาตส์ (การถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โสฬสฎา อุปมัย
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
โสฬสฎาเคยทำงานในสายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย และ เคยทำงานในบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ตำแหน่ง interpreter นอกจากนี้ ยังเคยทำงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยที่ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกด้วย

โสฬสฎา จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ
ไกรฤกษ์ วัลลภศิริ
เจ้าหน้าที่สื่อสารลูกค้าและเครือข่ายวิจัย
ไกรฤกษ์ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Account Executive ที่บริษัท J. Walter Thompson ซึ่งเป็น Advertising Agency ภายใต้ WPP Group โดยรับผิดชอบการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้า Unilever, AIS และ John Deere นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกงานกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ในโครงการลองดีมาสเตอร์กับดีแทค รุ่นที่ 1

ไกรฤกษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก University of Leeds