Get to know us

อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center (EIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์
ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

"Insightful economic and business intelligence for effective decision making."

อีไอซี นำเสนองานวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมถึงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม
ด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเพี่อประเมินสถานการณ์
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่มีต่อธุรกิจครอบคลุมถึงมุมมองระยะยาวและปัจจัยเสี่ยงด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทในกลุ่มธนาคาร พนักงาน และลูกค้า สามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ EIC ยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยให้คำปรึกษา ในด้านการวิเคราะห์ตลาดและโอกาส
ในการเติบโต รวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ ตลาดใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
และขยายธุรกิจได้ อย่างประสบความสำเร็จ

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของงานนโยบาย ด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

ดร.ยรรยง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินและตลาดทุน รวมทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาแก่สาธารณชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

ดร.ยรรยง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

Discover EIC Team

ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET RESEARCH
ดร. กำพล อดิเรกสมบัติ
ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน
ดร.กำพล ทำหน้าที่ดูแลทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน โดยครอบคลุมถึงเศรษฐกิจและตลาดเงินของประเทศไทย อาเซียน และประเทศพัฒนาแล้ว โดยก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. กำพล มีประสบการณ์ดูแลทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดทุนในสถาบันการเงินชั้นนำ นอกจากนี้ ยังเคยร่วมงานกับกระทรวงการคลังในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ Nanyang Technological University (ประเทศสิงคโปร์)

ดร.กำพลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ระดับปริญญาโทจาก University of Singapore (ภายใต้ทุนการศึกษาจาก Asian Development Bank) และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Michigan State University (ภายใต้ทุนการศึกษาจาก Graduate school fellowship) โดยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ดร.กำพลได้มีโอกาสร่วมฝึกงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund)
กระแสร์ รังสิพล
ผู้อำนวยการฝ่าย Data Analytics
กระแสร์ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค และเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส และวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ

กระแสร์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ University of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคหลายหลักสูตรจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
พนันดร อรุณีนิรมาน
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
พนันดร มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของไทย รวมถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ ซึ่งก่อนหน้านี้ พนันดร เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีความรับผิดชอบหลักด้านการประเมินผลกระทบของนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการประมาณการเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

พนันดร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ที่ University of Cambridge สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรจากหลายหลักสูตรจากทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
วชิรวัฒน์ บานชื่น
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
วชิรวัฒน์ มีประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศ และการดำเนินนโยบายการเงินโดยเฉพาะการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนของไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติในการวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล วชิรวัฒน์ เคยเป็นนักลงทุนอาวุโสที่ฝ่ายบริหารเงินทุนสำรอง และเศรษฐกรอาวุโสที่ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วชิรวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านปริมาณวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick อีกทั้งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ชินโชติ เถรปัญญาภรณ์
นักวิเคราะห์
ชินโชติ มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรับผิดชอบงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลของโครงการวิจัย ในระหว่างการศึกษา ชินโชติผ่านการฝึกงานที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Research Training Program (RTP) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ชินโชติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันแฮกกาธอน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ชินโชติ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง
ปัณณ์ พัฒนศิริ
นักวิเคราะห์
ปัณณ์ มีประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้านหลักบรรษัทภิบาลและด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระหว่างการศึกษา และได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ปัณณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากหลักสูตร EBA คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปางอุบล อำนวยสิทธิ์
นักวิเคราะห์
ปางอุบลมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการประมาณการรายได้รัฐบาล โดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการข้อมูล ก่อนหน้านี้ เคยทำงานในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ณ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยรับผิดชอบการประมาณการ ติดตาม และวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร รวมไปถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และการจัดการข้อมูลภาษีอากรเพื่อนำไปประเมินความคุ้มค่าของนโยบายทางภาษีของรัฐบาล

ปางอุบล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ University of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีต่อระบบเศรษฐกิจจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD)
พงศกร ศรีสกาวกุล
นักวิเคราะห์
พงศกร มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในหลายวิชา ได้แก่ เศรษฐมิติทางการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ และหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดบทความจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

พงศกรผ่านการอบรมจากโครงการ Research Training Program (RTP) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้ง เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันแฮกกาธอน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ พงศกรมีประสบการณ์ฝึกงานกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
พงศกร จบการศึกษาจากปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้ทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์ชนก โฮว
นักวิเคราะห์
พิมพ์ชนก มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคและคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน เคยได้รับรางวัลชมเชย Best seminar paper คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพ์ชนก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย
BUSINESS ADVISORY
พิมใจ ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ไฟฟ้า, เหล็กและเหมือง
คลัสเตอร์: ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

พิมใจ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ระบบการจัดการพลังงาน การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก การจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายด้านพลังงานระหว่างประเทศก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคนิคใน Department of Energy’s National Nuclear Security Administration ของสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ปรึกษาในด้านเทคโนโลยีและนโยบายพลังงานให้กับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific อีกทั้ง เป็น senior consultant ที่บริษัท Environmental Resources Management (ERM) โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิมใจ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล จาก Georgia Institute of Technology และปริญญาโท สาขาพลังงานและทรัพยากร จาก The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
EXPORT CLUSTER
โชติกา ชุ่มมี
ผู้จัดการคลัสเตอร์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
สาขาธุรกิจที่ดูแล: อาหารและเครื่องดื่ม
คลัสเตอร์: ธุรกิจส่งออก

โชติกา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินระดับมหภาคทั้งของไทยและต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีมเศรษฐกิจมหภาค และทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ สายนโยบายการเงินเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในระหว่างนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดียที่ให้กับพนักงานธนาคารกลางต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเข้าฝึกอบรมในเรื่องการพัฒนาตลาดการเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและการบริหารโครงการกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยอีกด้วย

โชติกา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ International Business Linkage Program ที่ Helsinki University of Technology ฟินแลนด์
กัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: เกษตร
คลัสเตอร์: ธุรกิจส่งออก

กัญญารัตน์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยก่อนหน้านี้ เคยทำงานด้านที่ปรึกษาการวิจัยเชิงนโยบายและกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงยังเคยทำงานในด้านการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคารพาณิชย์อีกด้วย

กัญญารัตน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการเงินและการธนาคาร และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัทรวดี รัตนะศิวะกูล
นักวิเคราะห์
ภัทรวดี มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนให้กับกองทุนส่วนบุคคลแห่งหนึ่ง โดยรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และพาณิชย์ และผ่านการฝึกงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ภัทรวดี เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันแฮกกาธอน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภัทรวดี จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ENERGY CLUSTER
ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
ผู้จัดการคลัสเตอร์พลังงาน
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ปิโตรเลียมและพลังงาน

ดร. ศิวาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยและวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จาก กระทรวงการคลัง สศช. และกรมทางหลวง เคยเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความสนใจงานวิจัยเรื่องผู้ประกอบการ และความเสี่ยงในตลาดเงิน

ดร. ศิวาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Policy Economics ณ University of Illinois, Urbana-Champaign และทุน World Bank ในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ London School of Economics จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Applied Economics and Management จาก Cornell University
ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
นักวิเคราะห์
ณัฐนันท์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์องค์กร และบริหารความเสี่ยง กับกลุ่มบริษัท PTT Public Company Limited ก่อนหน้านี้ เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้กับบริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing และมีประสบการณ์การเขียนบทความให้กับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

ณัฐนันท์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
พุธิตา แย้มจินดา
นักวิเคราะห์
พุธิตา มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะและเศรษฐมิติ และเป็นผู้ช่วยวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายสาธารณะ เคยทำวิจัยทั้งด้านสังคมศึกษา ด้านชนบทศึกษา และด้านการตลาด

พุธิตา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณการพัฒนาและการเมือง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Edinburgh
อภิญญา อักษรกิจ
นักวิเคราะห์
อภิญญา มีประสบการณ์การทำงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายพลังงานหมุนเวียนในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัท Environmental Resources Management (ERM)

อภิญญา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และได้รับทุน Royal Thai Government (RTG) Fellowship และ AIT Fellowship เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Energy Technology จาก Asian Institute of Technology (AIT)
INFRASTRUCTURE CLUSTER
ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ
ผู้จัดการคลัสเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ขนส่งและโลจิสติกส์, ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สุปรีย์ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในโครงการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs) และมีผลงานวิจัยทางวิชาการที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาการวางแผนระบบไฟฟ้าในประเทศไทย, การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนในรัฐ Hawaii, และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของ Cornell University


ดร.สุปรีย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการบริหารงานวิศวกรรม จาก Tufts University ภายหลังจบการศึกษา ได้ฝึกงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่บริษัท Blackmore Partners Inc. ก่อนที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Regional Science and Urban Economics ที่ Cornell University นอกจากนี้ ดร.สุปรีย์ ยังผ่านการฝึกอบรม?หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย
ดร. กมลมาลย์ แจ้งล้อม
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: โลจิสติกส์ โทรคมนาคม

กมลมาลย์ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้กับสถานเอกราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ปากีสถาน โดยก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้กับบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

กมลมาลย์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท ด้าน Logistics and Supply chain management จาก Linnaeus University, Sweden และได้รับทุนจาก Italcementi ในระดับปริญญาเอก ด้าน Logistics and Supply chain management จาก University of Bergamo, Italy ซึ่งเป็นโปรแกรมร่วมระหว่าง Bocconi University, Italy และ MIT-Zaragoza Logistics Center, Spain
ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์
ปุญญภพ มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะนโยบายขนส่ง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ โดยรับผิดชอบด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยรถ ความปลอดภัยทางถนน และผ่านการฝึกงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปุญญภพ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร
โอฬาร เอื้อวิทยาศุภร
นักวิเคราะห์
โอฬาร มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนงานออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก

โอฬาร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น
SERVICE CLUSTER
ปราณิดา ศยามานนท์
ผู้จัดการคลัสเตอร์บริการ
สาขาธุรกิจที่ดูแล : ค้าส่งค้าปลีก, Healthcare
คลัสเตอร์: ธุรกิจบริการ

ปราณิดา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และนโยบายการเงิน รวมถึง วิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ ตลอดจนงานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ และ อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 10 ปี โดยก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของทีมวิเคราะห์นโยบายการเงิน และทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ สายนโยบาย การเงินเป็นเวลา 7 ปี

ปราณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Texas at Arlington
ปุลวัชร ปิติไกรศร
นักวิเคราะห์
ปุลวัชร มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผ่านการฝึกงานกับบริษัท PriceWaterhouseCoopers ประเทศไทย ทั้งนี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปุลวัชร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและนโยบายการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัทรพล ยุทธศักดิ์นุกูล
นักวิเคราะห์
ภัทรพล มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในด้านอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ และเคยร่วมงานในฐานะนักวิเคราะห์กับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ วิง แอดไวซอรี่

ภัทรพล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND NETWORKING
ภาณุมาศ เหลืองอร่าม
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้อาวุโส
ภาณุมาศ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการสื่อสารองค์กรกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล และเคยทำงานด้านการออกแบบประสบการณ์ทางสื่อดิจิทัลกับ บริษัท ศิริมีเดีย รวมไปถึงประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งฯ และเคยเป็นอาจารย์ช่วยสอนวิชาการออกแบบประสบการณ์ทางสื่อดิจิทัล มหาวิทยาศิลปากร

ภาณุมาศ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาหนังสือพิมพ์-สื่อสิ่งพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม และระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปิยนุช ผิวเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
ปิยนุช มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวภาคสนาม ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ในเครือ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเขียนข่าวรายวัน และการเขียนบทความรายสัปดาห์

ปิยนุช จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภูมิศักดิ์ คำประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล
ภูมิศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและพยากรณ์ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงลูกค้ารายย่อย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการข้อมูลและพยากรณ์ รวมถึงจัดทำรายงานความเสี่ยง portfolio เพื่อสนับสนุนทีม รวมถึงดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ภูมิศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วนิชชา นาฑีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วนิชชา มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือทางด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ และผลิตงาน Motion Graphic เพื่อประกอบในงาน

วนิชชา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและหลักสูตรการพัฒนากราฟฟิค และเว็บไซต์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วรวรรณ วรรณประพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วรวรรณ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ของบริษัท ศิริมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการออกแบบสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์

วรวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขามีเดียอาตส์ (การถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โสฬสฎา อุปมัย
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
โสฬสฎาเคยทำงานในสายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย และ เคยทำงานในบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ตำแหน่ง interpreter นอกจากนี้ ยังเคยทำงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยที่ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกด้วย

โสฬสฎา จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ
ไกรฤกษ์ วัลลภศิริ
เจ้าหน้าที่สื่อสารลูกค้าและเครือข่ายวิจัย
ไกรฤกษ์ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Account Executive ที่บริษัท J. Walter Thompson ซึ่งเป็น Advertising Agency ภายใต้ WPP Group โดยรับผิดชอบการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้า Unilever, AIS และ John Deere นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกงานกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ในโครงการลองดีมาสเตอร์กับดีแทค รุ่นที่ 1

ไกรฤกษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก University of Leeds
ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET RESEARCH
ดร. กำพล อดิเรกสมบัติ
ดร. กำพล อดิเรกสมบัติ
ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน
กระแสร์ รังสิพล
กระแสร์ รังสิพล
ผู้อำนวยการฝ่าย Data Analytics
พนันดร อรุณีนิรมาน
พนันดร อรุณีนิรมาน
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
วชิรวัฒน์ บานชื่น
วชิรวัฒน์ บานชื่น
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
ชินโชติ เถรปัญญาภรณ์
ชินโชติ เถรปัญญาภรณ์
นักวิเคราะห์
ปัณณ์ พัฒนศิริ
ปัณณ์ พัฒนศิริ
นักวิเคราะห์
ปางอุบล อำนวยสิทธิ์
ปางอุบล อำนวยสิทธิ์
นักวิเคราะห์
พงศกร ศรีสกาวกุล
พงศกร ศรีสกาวกุล
นักวิเคราะห์
พิมพ์ชนก โฮว
พิมพ์ชนก โฮว
นักวิเคราะห์
BUSINESS ADVISORY
พิมใจ ฮุนตระกูล
พิมใจ ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์อาวุโส
EXPORT CLUSTER
โชติกา ชุ่มมี
โชติกา ชุ่มมี
ผู้จัดการคลัสเตอร์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
กัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์
กัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์
นักวิเคราะห์อาวุโส
ภัทรวดี รัตนะศิวะกูล
ภัทรวดี รัตนะศิวะกูล
นักวิเคราะห์
ENERGY CLUSTER
ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
ผู้จัดการคลัสเตอร์พลังงาน
ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
นักวิเคราะห์
พุธิตา แย้มจินดา
พุธิตา แย้มจินดา
นักวิเคราะห์
อภิญญา อักษรกิจ
อภิญญา อักษรกิจ
นักวิเคราะห์
INFRASTRUCTURE CLUSTER
ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ
ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ
ผู้จัดการคลัสเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน
ดร. กมลมาลย์ แจ้งล้อม
ดร. กมลมาลย์ แจ้งล้อม
นักวิเคราะห์อาวุโส
ปุญญภพ ตันติปิฎก
ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์
โอฬาร เอื้อวิทยาศุภร
โอฬาร เอื้อวิทยาศุภร
นักวิเคราะห์
SERVICE CLUSTER
ปราณิดา ศยามานนท์
ปราณิดา ศยามานนท์
ผู้จัดการคลัสเตอร์บริการ
ปุลวัชร ปิติไกรศร
ปุลวัชร ปิติไกรศร
นักวิเคราะห์
ภัทรพล ยุทธศักดิ์นุกูล
ภัทรพล ยุทธศักดิ์นุกูล
นักวิเคราะห์
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND NETWORKING
ภาณุมาศ เหลืองอร่าม
ภาณุมาศ เหลืองอร่าม
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้อาวุโส
ปิยนุช ผิวเหลือง
ปิยนุช ผิวเหลือง
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
ภูมิศักดิ์ คำประเสริฐ
ภูมิศักดิ์ คำประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล
วนิชชา นาฑีสุวรรณ
วนิชชา นาฑีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วรวรรณ วรรณประพันธ์
วรวรรณ วรรณประพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
โสฬสฎา อุปมัย
โสฬสฎา อุปมัย
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
ไกรฤกษ์ วัลลภศิริ
ไกรฤกษ์ วัลลภศิริ
เจ้าหน้าที่สื่อสารลูกค้าและเครือข่ายวิจัย
เข้าสู่ระบบ
หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการใช้งานภายใน 10 นาทีโปรดลองตรวจสอบในโฟลเดอร์ขยะของคุณหรือขออีเมลยืนยันการใช้งาน
ขออีเมลยืนยัน
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ลืมรหัสผ่านของคุณ?
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ปลดล็อคบัญชีผู้ใช้งาน
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำในการปลดล็อคบัญชีการเข้าใช้งานของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด
ขออีเมลยืนยัน
ป้อนอีเมลในช่องกรอกด้านล่าง ระบบจะทำการจัดส่งลิงก์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมลของคุณ
เปลี่ยน
หากคุณประสบปัญหาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ติดต่อเรา หรือ ส่งอีเมล
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข่าวด่วนและอื่น ๆ
เข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาทั้งหมด