Get to know us

อีไอซี หรือ Economic Intelligence Center (EIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์
ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

"Insightful economic and business intelligence for effective decision making."

อีไอซี นำเสนองานวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมถึงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม
ด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเพี่อประเมินสถานการณ์
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่มีต่อธุรกิจครอบคลุมถึงมุมมองระยะยาวและปัจจัยเสี่ยงด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทในกลุ่มธนาคาร พนักงาน และลูกค้า สามารถวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ EIC ยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยให้คำปรึกษา ในด้านการวิเคราะห์ตลาดและโอกาส
ในการเติบโต รวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ ตลาดใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
และขยายธุรกิจได้ อย่างประสบความสำเร็จ

ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ