ABOUT EIC
ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER
" Insightful economic and business intelligence for effective decision making. "

EIC | Economic Intelligence Center เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น “คลังสมอง” ของธนาคาร และเป็นศูนย์กลางความรู้ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้บริหารและบุคลากรของธนาคาร โดยนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาคและ อุตสาหกรรมหลัก ในรูปแบบของบทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึง infographic ที่น่าสนใจ แตกต่าง และง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scbeic.com

EIC TEAM
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
Chief Economist และ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา ได้ก่อตั้งและดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analytics) กลุ่มบริหารความเสี่ยงมาก่อน ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคารไทย ดร.สุทธาภา มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศกว่า
10 ปี ทั้งภาคองค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สหรัฐอเมริกา บริษัทที่ปรึกษา Booz Allen Hamilton สหรัฐอเมริกา ING Group เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย

ดร.สุทธาภา เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Non-resident Fellow) ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตลาดการเงินให้กับองค์กรระหว่างประเทศ Asia Society กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) สหรัฐอเมริกา
ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET RESEARCH
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค
ดร.พชรพจน์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการธนาคาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำทีมเศรษฐกิจมหภาค วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก รวมถึงให้มุมมองต่อภาคธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ ดร.พชรพจน์ ทำงานในสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ กลุ่มบริหารความเสี่ยง โดยรับผิดชอบติดตามความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจมหภาค และการทดสอบภาวะวิกฤติ (stress testing)

ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคาร ดร.พชรพจน์ เคยเป็น Assistant Professor of Economics ที่ San Diego State University สหรัฐอเมริกา มีความสนใจในด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงินระหว่างประเทศ โดยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of International Money and Finance นอกจากนั้น ยังเคยฝึกงานที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed)

ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
กระแสร์ รังสิพล
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
กระแสร์ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจมหภาค โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค และเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส และวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ

กระแสร์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่ University of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคหลายหลักสูตรจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
กิตติพงษ์ เรือนทิพย์
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐมิติจุลภาค และข้อมูลครัวเรือน กิตติพงษ์เคยเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนักวิจัยรับเชิญที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่ Nagoya University

กิตติพงษ์จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขา Development Economics จาก University of East Anglia (UEA) สหราชอาณาจักร และกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
ดร.ธนพล มีประสบการณ์ทำงานวิจัยเศรษฐศาสตร์จุลภาคทางด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ โดยใช้การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐมิติจุลภาคและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.ธนพล ผ่านการฝึกงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในสายนโยบายการเงิน และเคยเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโตเกียว ระหว่างที่ศึกษาในญี่ปุ่น

ดร.ธนพล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา Business and Commerce จาก Keio University ญี่ปุ่น
ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
ดร.ชุติมา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์หลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านการพัฒนา โดยเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทาง เศรษฐกิจและโครงสร้างเครือข่ายของชาวแกมเบียในชนบท นอกจากนี้ยังเคยวิจัยด้านไมโครไฟแนนซ์และเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขในอินเดียอีกด้วย

ดร.ชุติมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขา เศรษฐศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ จาก Lafayette College (Pennsylvania, USA) โดยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ London School of Economics, UK เป็นเวลาหนึ่งปี และปริญญาโท-เอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Duke University (North Carolina, USA)
วชิรวัฒน์ บานชื่น
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
วชิรวัฒน์ มีประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างประเทศ และการดำเนินนโยบายการเงินโดยเฉพาะการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนของไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติในการวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล วชิรวัฒน์ เคยเป็นนักลงทุนอาวุโสที่ฝ่ายบริหารเงินทุนสำรอง และเศรษฐกรอาวุโสที่ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วชิรวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านปริมาณวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick อีกทั้งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้แบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี
นักวิเคราะห์
กัลยรักษ์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่ Economic Research and Training Center (ERTC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรับผิดชอบงานวิจัยเรื่องการลงทุนในประเทศลาว และเคยทำงานในตำแหน่งนักบัญชีบริหารที่บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ดูแลงบประมาณการลงทุนในภาคโรงงาน

กัลยรักษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยที่ Linnaeus University, Sweden เป็นเวลาหนึ่งปี
จิรามน สุธีรชาติ
นักวิเคราะห์
จิรามน มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับธนาคารโลกในด้านเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน โดยได้ทำงานร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหน้านี้ จิรามนผ่านการฝึกงานด้านการตรวจสอบการดำเนินงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จิรามน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปางอุบล อำนวยสิทธิ์
นักวิเคราะห์
ปางอุบลมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการประมาณการรายได้รัฐบาล โดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการข้อมูล ก่อนหน้านี้ เคยทำงานในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ณ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยรับผิดชอบการประมาณการ ติดตาม และวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร รวมไปถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และการจัดการข้อมูลภาษีอากรเพื่อนำไปประเมินความคุ้มค่าของนโยบายทางภาษีของรัฐบาล

ปางอุบล จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ University of Warwick สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีต่อระบบเศรษฐกิจจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD)
พิมพ์นิภา บัวแสง
นักวิเคราะห์
พิมพ์นิภา มีประสบการณ์ฝึกงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ทั้งนี้ พิมพ์นิภาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

พิมพ์นิภา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและปริมาณ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศผลงาน B.E. Best Seminar Paper Award
ยุวาณี อุ้ยนอง
นักวิเคราะห์
ยุวาณี มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ ผ่านการฝึกงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งนี้ ยุวาณีเคยได้รับรางวัลจากการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการเศรษฐทัศน์

ยุวาณี จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและปริมาณ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SECTORIAL STRATEGY
ณพงศ์ จีระสุวรรณกิจ
นักวิเคราะห์
ณพงศ์ มีประสบการณ์การทำงานในแผนกด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตและผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าในระดับบรรษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ณพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
นิธิ กวีวิวิธชัย
นักวิเคราะห์
นิธิ มีประสบการณ์การทำงานกับธนาคารพาณิชย์ในหน่วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยก่อนหน้านี้เคยทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสาร ได้ร่วมงานกับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในตำแหน่งนักเขียนคอลัมน์ Asia Focus ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม การเมือง การค้าและการลงทุนในภูมิภาค อีกทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิธิ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสาร จาก Monash University ออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ จาก Nanyang Technological University สิงคโปร์ และในระหว่างการศึกษาได้ทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจที่บริษัท Industrial Growth Platform, Inc.
ปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์
นักวิเคราะห์
ปัญจรัตน์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการฝึกงานกับบริษัท Infosys อินเดีย และ บริษัท NEC Corporation ญี่ปุ่น

ปัญจรัตน์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho Scholarship เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Mathematical Informatics ณ The University of Tokyo ญี่ปุ่น
วลัยรัฏฐ์ รัชตะวรรณ
นักวิเคราะห์
วลัยรัฏฐ์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้านการลงทุนในตลาดทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ที่ฝ่ายวิจัยเชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกงานกับสำนักการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผ่านการอบรมในหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วลัยรัฏฐ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วีรวรรณ ฉายานนท์
นักวิเคราะห์
วีรวรรณ มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักวางแผนผลิตภัณฑ์ที่แผนกการตลาด บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) ดูแลโครงการรถยนต์อีโคคาร์ และวิเคราะห์ตลาดรถยนต์ นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกงานกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ในโครงการลองดีกับดีแทค รุ่นที่ 2 และ ผ่านการอบรมในหลักสูตรนักลงทุนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วีรวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขา เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้าน MBA (เกียรตินิยม) จาก Lancaster University สหราชอาณาจักร
EXPORT CLUSTER
เลิศศักดิ์ สง่าศิลป์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: อาหารและเครื่องดื่ม
คลัสเตอร์: ธุรกิจส่งออก

เลิศศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารในภาคการเกษตรและพลังงานมากกว่า 10 ปี โดยเป็นผู้จัดการทั่วไปในโรงงานผลิตปลาป่น อุตสาหกรรมน้ำแข็ง และเชื้อเพลิงชีวมวลอัด ก่อนหน้านี้เคยกำกับดูแลธุรกิจสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน

เลิศศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา
โกญจนาท เถื่อนมูลแสน
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ยานยนต์

โกญจนาท มีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการผลิตของอาเซียนที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านเครือข่ายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจในประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ก่อนร่วมงานกับอีไอซี โกญนาทเป็น Senior Consultant ที่ Mercer และเคยร่วมงานกับ LMC Automotive, Mitsui & Co และสำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียวด้วย

โกญจนาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi
โชติกา ชุ่มมี
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: อาหารและเครื่องดื่ม
คลัสเตอร์: ธุรกิจส่งออก

โชติกา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินระดับมหภาคทั้งของไทยและต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีมเศรษฐกิจมหภาค และทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ สายนโยบายการเงินเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในระหว่างนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดียที่ให้กับพนักงานธนาคารกลางต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเข้าฝึกอบรมในเรื่องการพัฒนาตลาดการเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและการบริหารโครงการกับองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยอีกด้วย

โชติกา จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ International Business Linkage Program ที่ Helsinki University of Technology ฟินแลนด์
นริศร์ธร ตุลาผล
นักวิเคราะห์
นริศร์ธร มีประสบการณ์การทำงานในแผนก Information Risk Management กับบริษัทตรวจสอบบัญชี KPMG ประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาและตรวจสอบในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทย และก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับธนาคารพาณิชย์ ในหน่วยงานเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ โดยประเมินความเสี่ยง และพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย


นริศร์ธร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท (Merit) สาขา Investment Management จาก ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading สหราชอาณาจักร
นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์
นักวิเคราะห์
นันทพงศ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการร่วมกับกลุ่มบริษัท PTT Global Chemical Public Company Limited และก่อนหน้านี้ เคยเป็นนักวิเคราะห์และวางแผนสายงานจัดหาอะไหล่บริการ ที่บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing

นันทพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ภราดร หีมมุเด็น
นักวิเคราะห์
ภราดร มีประสบการณ์ทำงานในสายงานสินเชื่อธุรกิจ และเคยผ่านการฝึกงานในฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับธนาคารพาณิชย์

ภราดร จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
INFRASTRUCTURE CLUSTER
ทับขวัญ หอมจำปา
ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ทับขวัญ ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งพลังงาน ไฟฟ้า ก่อสร้าง คมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม โดยก่อนหน้านี้ ทับขวัญ มีประสบการณ์การทำงานในแผนก Investment Banking ที่ J.P.Morgan สิงคโปร์ โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทขนาดใหญ่ในอาเซียนในด้านการระดมเงินทุนจากตลาดตราสารทุน เริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2553 ในหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ โดยดูแลความเสี่ยงภาพรวมระดับ Portfolio และระดับอุตสาหกรรมให้แก่ธนาคาร

ทับขวัญ เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Yale University สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จาก London School of Economics (LSE) สหราชอาณาจักร
ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ปิโตรเลียมและพลังงาน

ดร. ศิวาลัย มีประสบการณ์ทำงานวิจัยและวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง จาก กระทรวงการคลัง สศช. และกรมทางหลวง เคยเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความสนใจงานวิจัยเรื่องผู้ประกอบการ และความเสี่ยงในตลาดเงิน

ดร. ศิวาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Policy Economics ณ University of Illinois, Urbana-Champaign และทุน World Bank ในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ London School of Economics จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Applied Economics and Management จาก Cornell University
ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ขนส่งและโลจิสติกส์, ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สุปรีย์ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในโครงการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs) และมีผลงานวิจัยทางวิชาการที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาการวางแผนระบบไฟฟ้าในประเทศไทย, การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนในรัฐ Hawaii, และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของ Cornell University


ดร.สุปรีย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการบริหารงานวิศวกรรม จาก Tufts University ภายหลังจบการศึกษา ได้ฝึกงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่บริษัท Blackmore Partners Inc. ก่อนที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Regional Science and Urban Economics ที่ Cornell University นอกจากนี้ ดร.สุปรีย์ ยังผ่านการฝึกอบรม?หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย
พิมใจ ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: ไฟฟ้า, เหล็กและเหมือง
คลัสเตอร์: ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

พิมใจ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ระบบการจัดการพลังงาน การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก การจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายด้านพลังงานระหว่างประเทศก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคนิคใน Department of Energy’s National Nuclear Security Administration ของสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ปรึกษาในด้านเทคโนโลยีและนโยบายพลังงานให้กับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific อีกทั้ง เป็น senior consultant ที่บริษัท Environmental Resources Management (ERM) โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิมใจ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล จาก Georgia Institute of Technology และปริญญาโท สาขาพลังงานและทรัพยากร จาก The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
กณิศ อ่ำสกุล
นักวิเคราะห์
กณิศ มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดของบริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของญี่ปุ่น

กณิศ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนภูมิพลขณะกำลังศึกษา และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐนันท์ อภินันท์วัฒนกูล
นักวิเคราะห์
ณัฐนันท์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์องค์กร และบริหารความเสี่ยง กับกลุ่มบริษัท PTT Public Company Limited ก่อนหน้านี้ เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้กับบริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing และมีประสบการณ์การเขียนบทความให้กับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย Petroleum Institute of Thailand (PTIT)

ณัฐนันท์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล
นักวิเคราะห์
ธีระยุทธ มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระทางธุรกิจและการเงินให้กับบริษัทชั้นนำ และผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจโรงแรมและการบริการ
ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับบริษัท Procter & Gamble ประเทศไทย ในตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรฝ่ายกระบวนการผลิต และเป็นหัวหน้าทีมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมต่างๆ

ธีระยุทธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนหน้านี้ธีระยุทธเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Young Exchange Service (YES) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหนึ่งปี
ปุญญภพ ตันติปิฎก
นักวิเคราะห์
ปุญญภพ มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะนโยบายขนส่ง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในฝ่ายนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ โดยรับผิดชอบด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกันภัยรถ ความปลอดภัยทางถนน และผ่านการฝึกงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปุญญภพ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านปริมาณวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร
อภิญญา อักษรกิจ
นักวิเคราะห์
อภิญญา มีประสบการณ์การทำงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายพลังงานหมุนเวียนในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัท Environmental Resources Management (ERM)

อภิญญา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และได้รับทุน Royal Thai Government (RTG) Fellowship และ AIT Fellowship เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Energy Technology จาก Asian Institute of Technology (AIT)
อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์
นักวิเคราะห์
อิสระสรรค์ มีประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์และจัดทำนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียนและเอเปคกับกระทรวงคมนาคม ก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับบริษัท Procter & Gamble ประเทศไทย ในสายงานการวางแผนการจัดส่งสินค้า และได้รับรางวัล Star Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่พนักงานที่มีผลงานเป็นเลิศ

อิสระสรรค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering ณ University of Florida
SERVICE CLUSTER
วิธาน เจริญผล
ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ
วิธาน ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์บริการ ทั้งการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ค้าส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน มีประสบการณ์วิจัยเชิงนโยบายและกลยุทธ์กว่า 7 ปี และเคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำแบบจำลองทางด้านกรอบและการจัดสรรงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปราณิดา ศยามานนท์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล : ค้าส่งค้าปลีก, Healthcare
คลัสเตอร์: ธุรกิจบริการ

ปราณิดา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และนโยบายการเงิน รวมถึง วิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ ตลอดจนงานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ และ อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 10 ปี โดยก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของทีมวิเคราะห์นโยบายการเงิน และทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ สายนโยบาย การเงินเป็นเวลา 7 ปี

ปราณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Texas at Arlington
วิรงรอง วิโรจน์รัตน์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาที่ดูแล : อสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว

วิรงรอง ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว โดยก่อนหน้านี้ วิรงรอง มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหารพอร์ทโฟลิโอให้กับบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอทเสท เวิลด์ เอสเตท อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับหน่วยงานบริหารพอร์ทโฟลิโอ ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งกว่า 7 ปี ด้านพัฒนาแบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัยด้านฟอกเงิน แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจ รวมถึงรับผิดชอบในงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ กฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) และมาตรฐานบัญชีใหม่ทีเกี่ยวกับการกันสำรองของธนาคาร

วิรงรอง จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์ชนก บุญสุภาพร
นักวิเคราะห์
กานต์ชนก มีประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างกับบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ก่อนหน้านี้ได้ร่วมงานกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์การฝึกงานในโครงการ SCG Excellent Internship program โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัล SCG Innovative suggestion award ขณะฝึกงาน

กานต์ชนก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์
นักวิเคราะห์
ธันยาพร มีประสบการณ์การฝึกงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในฝ่ายบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ ด้านหลักทรัพย์ New Breed IC @U-Net โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกับสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

ธันยาพร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปุลวัชร ปิติไกรศร
นักวิเคราะห์
ปุลวัชร มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผ่านการฝึกงานกับบริษัท PriceWaterhouseCoopers ประเทศไทย ทั้งนี้ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปุลวัชร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและนโยบายการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์
นักวิเคราะห์
ภูริพัฒน์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ Junior IC@Broker โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ซึ่งร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภูริพัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND NETWORKING
ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล
ผู้อำนวยการ บริหารองค์ความรู้และเครือข่ายวิจัย
ดร.อัญญรัตน์ มีประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมงานกับบริษัท Thomson Reuters - ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินรายใหญ่ที่สุดของโลกในตำแหน่งหัวหน้าทีมผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Online และ Mobile ระหว่างนั้น ดร.อัญญรัตน์ได้ทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำต่าง ๆ ของโลก เช่น New York Stock Exchange, HSBC, Fidelity และ Bank of America Merrill Lynch. นอกจากนั้น ดร. อัญญรัตน์ ยังเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่างๆ ของทางราชการด้วย

ดร.อัญญรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จาก Southern Illinois University, Carbondale ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณภัทร ศรีจามร
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ / เลขานุการรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ณภัทร ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งแรกในสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ภายใต้กลุ่มบริหารความเสี่ยง ก่อนหน้านี้ เคยทำงานในสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย และยังเคยเป็นคณะทำงานของ Bangkok Fashion Roadshow ที่ถูกจัดขึ้นใน 7 ประเทศ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นเลขานุการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ ในธุรกิจยานยนต์และขนส่ง. การพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์, เคมีเกษตร และการผลิตรายการโทรทัศน์

ณภัทร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ณัฐธิดา อินทรมยูร
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
ณัฐธิดา มีประสบการณ์การเป็นนักเขียน/นักแปลในกองบรรณาธิการของนิตยสาร Madame Figaro บริษัทจีเอ็มเอ็ม อินเตอร์พับลิชชิ่ง และ Communication Specialist
ให้กับ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ

ณัฐธิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (ICM)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วนัทปรียา แสงวิสุทธิ์
ผู้จัดการระบบการจัดการองค์ความรู้
วนัทปรียา มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์ให้กับบริษัท Dtac โดยมีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษา และนำเสนอบทวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการในหน่วยงานนักวิเคราะห์ธุรกิจ ให้กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงยังเคยทำงานกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้จัดการส่วนงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และบริษัท AIS ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบอาวุโส

วนัทปรียา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบูรพา และปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วนิชชา นาฑีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วนิชชา มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือทางด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ

วนิชชา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและหลักสูตรการพัฒนากราฟฟิค และเว็บไซต์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิภัสรา อาภาสกุลเดช
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วิภัสรา เริ่มงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2553 โดยก่อนหน้านั้นเคยร่วมงาน กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิภัสรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โสฬสฎา อุปมัย
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
โสฬสฎาเคยทำงานในสายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย และ เคยทำงานในบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ตำแหน่ง interpreter นอกจากนี้ ยังเคยทำงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยที่ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกด้วย

โสฬสฎา จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ
กัลยา สุวรรณกูล
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
กัลยา ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งแรกในสายงานสาขาของธนาคาร โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ

กัลยา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รตา วราวิริยะพงศ์
เจ้าหน้าที่สื่อสารลูกค้าและเครือข่ายวิจัย
รตา มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท แรบบิท อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยรับผิดชอบกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ digital marketing ขององค์กร

รตา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรวรรณ วรรณประพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
วรวรรณ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ของบริษัท ศิริมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการออกแบบสื่อดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์

วรวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขามีเดียอาตส์ (การถ่ายภาพและกราฟิกดีไซน์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี