SHARE
SCB EIC BRIEF
11 กรกฏาคม 2022

Precision Farming as a Service อีกโซลูชั่นเพื่อยกระดับเกษตรกรรมไทย

Precision Farming หรือเกษตรแม่นยำ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทย รวมถึงส่งเสริมให้ภาคการเกษตรสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ...


เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทย

Precision Farming หรือเกษตรแม่นยำ คือการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์หลักของการทำการเกษตร กล่าวคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการดูแลรักษาพืชให้เจริญเติบโตได้ดี ปลอดภัยจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการคุกคามของศัตรูพืช ผลการศึกษาของ Association of Equipment Manufacturers (AEM) พบว่า Precision Farming สามารถเพิ่มผลผลิตได้ราว 6% ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืชได้เกือบ 15% และลดการใช้น้ำได้ถึง 21% ดังนั้น การนำ Precision Farming มาใช้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทย

 

ตัวอย่างที่น่าสนใจของ Precision Farming สำหรับไทย คือ Precision Fertiliser Application

Precision Fertiliser Application เป็นหนึ่งในตัวอย่างการใช้ Precision Farming ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ราคาปุ๋ยมีแนวโน้มแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำงานผ่านการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมของการเพาะปลูก เช่น ใช้เซนเซอร์ตรวจวัดข้อมูลของปริมาณธาตุอาหารของพืชและค่าความเป็นกรด-ด่างของดินในแต่ละแปลงเพาะปลูก แล้วส่งข้อมูลพร้อมพิกัดไปยังศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ว่าพืชและดินในบริเวณนั้นต้องการธาตุอาหารใดเพิ่มเติม ปริมาณเท่าไหร่ และในช่วงเวลาไหน จากนั้นจึงเอาผลลัพธ์เหล่านี้มาดำเนินการต่อในแปลงเพาะปลูก เช่น ใช้ Spraying Drone หรือ Precision Spreader ที่ติดตั้งกับรถแทรคเตอร์มาฉีดปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ด้วยปริมาณที่เฉพาะเจาะจงต่อจุดพื้นที่ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและผลผลิตในแปลงเพาะปลูก

 

การทำ Precision Farming ในไทยมีความท้าทายเป็นอย่างมาก

ทว่าการทำ Precision Farming นั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมารองรับเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง มีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครือข่ายในการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล และอุปกรณ์ในการนำผลวิเคราะห์มาดำเนินการต่อในพื้นที่เพาะปลูก องค์ประกอบเหล่านี้ต้องการต้นทุนการลงทุนสูง รวมทั้งต้องมีองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการทั้งด้านการเพาะปลูกและด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังต้องมีข้อมูลที่หลากหลายและมากพอเพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ จึงเป็นอุปสรรคขวางกั้นการเข้าถึงการใช้ Precision Farming โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มเกษตรกรรายเล็กที่มีเงินทุนและสเกลการเพาะปลูกที่เล็ก

 

โมเดล Precision Farming as a Service ช่วยลดภาระด้านการลงทุน ของเกษตรกร

โซลูชั่นหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่มีต่อเกษตรกรรายเล็ก คือ Precision Farming as a Service ที่ประยุกต์โมเดลธุรกิจ as-a-Service (aaS) มาใช้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การให้บริการ แทนการครอบครองเทคโนโลยีเอง สามารถช่วยลดภาระด้านเงินลงทุนของเกษตรกร และผู้ให้บริการสามารถสร้างสเกลผ่านการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้รายเล็กที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบรูปแบบของบริการให้เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับสภาพและพฤติกรรมของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น สตาร์ตอัป Aibono จากประเทศอินเดียที่ให้บริการระบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้กลยุทธ์การกำหนดค่าใช้จ่ายให้ต่ำในการติดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพแปลงเพาะปลูก ออกแบบระบบให้เข้าใจง่ายและควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนเพื่อดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยโมเดล Precision Farming as a Service เช่นตัวอย่างข้างต้นก็อาจมีศักยภาพที่สามารถเข้ามายกระดับภาคการเกษตรของไทย ที่ประกอบไปด้วยเกษตรรายเล็กเป็นส่วนใหญ่

 

อีกทั้ง เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ภาคการเกษตรสามารถรับมือกับความแปรปรวนสภาพอากาศในอนาคต

การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคการเกษตรไทยนั้น ไม่เพียงช่วยเหลือเกษตรกรไทย แต่ยังช่วยเหลือส่วนต่าง ๆ ในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้การยกระดับภาคการเกษตรไทยทั้งหมดแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ภาคการเกษตรนั้นเป็น 1 ใน 5 ของภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด การนำเทคโนโลยีมาปรับรูปแบบของการเกษตรสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้ภาคการเกษตรนั้นมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงและแปรปรวนมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

_______________

 

เผยแพร่ในกรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ smart eec วันที่ 11 กรกฎาคม 2022

ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ