SHARE
OUTLOOK:THAI ECONOMY
20 มกราคม 2020

สาขาการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางลดลงต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ ผลกระทบจากมาตรการ LTV

เผยแพร่ใน EIC Outlook ฉบับไตรมาส 1/2020 คลิกอ่านฉบับเต็ม 

 


Outlook_Q1_2020_10.jpg

ในช่วงที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางลดลงต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากมาตรการ LTV ซึ่งทั้งสองภาคนับเป็นสาขาการผลิตสำคัญของไทยที่มีห่วงโซ่อุปทานหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ อีไอซีจึงทำการศึกษาว่าการลดลงของการผลิตยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อสาขาการผลิตใดบ้างที่เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองสาขา โดยจะใช้ข้อมูลของ Input-Output Table ปี 2015 (ข้อมูลล่าสุด) และวิธีการ Inverse Leontief Matrix ในการศึกษา ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วยการผลิตยานยนต์ (Motor Vehicle), การก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Residential Building Construction) และ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ซึ่งแต่ละสาขาการผลิตมีสินค้าขั้นกลางสำคัญที่ใช้ในการผลิตแสดงได้ดังรูปที่ 10


รูปที่ 10 : สินค้าขั้นกลาง (intermediate inputs) สำคัญที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ (Motor Vehicle) การสร้างที่อยู่อาศัย (Residential Building Construction) และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
Outlook_Q1_2020_11.jpg
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช. (Input-Output table 2015)


วิธีการศึกษาทำโดยสมมติให้อุปสงค์ขั้นสุดท้าย (Final demand) ของทั้ง 3 สาขาการผลิตลดลงสาขาละ 1 ล้านบาท เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อสาขาการผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยสาขาการผลิตสำคัญที่ได้รับผลกระทบสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 11 ทั้งนี้หากรวมผลกระทบของทั้ง 3 สาขาการผลิตพร้อมกัน (มีสมมติฐานให้ทั้ง 3 สาขาการผลิตลดลง 1 ล้านบาทพร้อมกัน) สาขาการผลิตสำคัญที่จะได้รับผลกระทบแสดงได้ดังรูปที่ 12 โดยจะเห็นได้ว่าการผลิตเหล็กทั้งขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์เหล็ก (Iron & Steel; Secondary Steel products) เช่น แผ่นเหล็ก, เหล็กเส้น, ลวดเหล็ก และท่อเหล็ก เป็นต้น จะเป็นสาขาการผลิตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากการผลิตรถยนต์และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยต้องใช้เหล็กเป็นสินค้าขั้นต้นและขั้นกลางในปริมาณมาก ขณะที่สาขาการผลิตที่ได้รับผลกระทบรองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิตเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum & Natural Gas; Petroleum Refineries), การผลิตไฟฟ้า (Electricity) และสาขาสถาบันการเงิน (Banking services) เนื่องจากการขายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ต้องอาศัยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นสำคัญ

รูปที่ 11 : ผลกระทบต่อสาขาการผลิตสำคัญเมื่ออุปสงค์ขั้นสุดท้าย (Final Demand) ของยอดขายรถยนต์ (Motor Vehicle) การสร้างที่อยู่อาศัย (Residential Building Construction) และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ลดลงสาขาละ 1 ล้านบาท
Outlook_Q1_2020_12.jpg
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช. (Input-Output table 2015)

รูปที่ 12 : ผลกระทบต่อสาขาการผลิตสำคัญเมื่ออุปสงค์ของขั้นสุดท้าย (Final Demand) ของยอดขายรถยนต์ (Motor Vehicle) การสร้างที่อยู่อาศัย (Residential Building Construction) และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ลดลงสาขาละ 1 ล้านบาทพร้อมกัน

Outlook_Q1_2020_13.jpg
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช. (Input-Output table 2015)
ธนาคารมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของธนาคาร
ยอมรับ