สมัครสมาชิก

EIC Online เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสาร งานวิเคราะห์เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจระดับมหภาค และผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้
ท่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้วางกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

สิทธิประโยชน์
     - บริการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ผ่าน E-mail ของท่าน
     - อ่านบทวิเคราะห์ย้อนหลังภายในเว็บไซต์ได้ทั้งหมด
     - สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

6-20 charactors (a-z, A-Z, 0-9 or _ . only)

ข้อมูลส่วนตัว

ประเทศไทย ต่างประเทศ

ระบบแจ้งข่าวสารทาง E-mail ( เลือกทั้งหมด | ไม่เลือกทั้งหมด)