About EIC

   
 
 

     EIC | Economic Intelligence Center หรือ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเป็น หน่วยงานหนึ่งของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง ความรู้ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยนำเสนองานวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหภาค และผลกระทบ ในภาคอุตสาหกรรมด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง และจากการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกับผู้ประกอบการ เพื่อประเมินสถานการณ์ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่มีต่อธุรกิจครอบคลุมถึงมุมมองระยะยาวและปัจจัยเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้งบริษัท ในกลุ่มธนาคาร พนักงาน และลูกค้า วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่าง ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

     นอกจากนี้ EIC ยังมีบริการ เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยให้คำปรึกษาในด้าน การวิเคราะห์ตลาดและโอกาสในการเติบโตรวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและขยายธุรกิจได้อย่าง ประสบความสำเร็จ

 
   
 
 
  ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ 
Chief Economist และ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

    ดร.สุทธาภา ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Chief Economist และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับผิดชอบ บริหาร ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) โดยก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา ได้ดูแลสายงานในกลุ่มบริหารความเสี่ยงมาก่อน ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานในแวดวง ธนาคาร ดร.สุทธาภา มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ ทั้งภาคองค์กร ระหว่างประเทศและภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), ไอเอ็นจี กรุ๊ป, บริษัทที่ปรึกษา Booz  Allen  Hamilton นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวย การส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย 

    ดร. สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์จาก Harvard University และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร และนโยบายจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุทธาภา ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 20 ผู้นำรุ่นใหม่ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคณะกรรมการขององค์กรระหว่างประเทศ Asia Society ในปี 2550
    

    นอกจากงานทางด้านการเงินแล้ว ดร.สุทธาภา ยังดำรงตำแหน่งผู้ทรง  คุณวุฒิของคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ปรึกษา ให้กับโครงการของธนาคารโลก (World Bank) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Associate Fellow ให้กับองค์กร Asia Society รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
 
                    
ดร.ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
   
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ 
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
   ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ
 นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
   เกษมสุข ทักษาดิพงศ์
นักวิเคราะห์
  ธนกร ลิ้มวิทย์ธราดล
นักวิเคราะห์

 

               
โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์
นักวิเคราะห์
               

   
 
 
       
 ปิยากร ชลวร
นักวิเคราะห์อาวุโส
 
     
   
 
 
           
ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์
ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
   โชติกา ชุ่มมี
นักวิเคราะห์อาวุโส
  ทับขวัญ หอมจำปา
นักวิเคราะห์อาวุโส
  นิตนารา มินทะขิน
นักวิเคราะห์อาวุโส
   ปราณิดา ศยามานนท์
นักวิเคราะห์อาวุโส


                 
วิธาน เจริญผล
นักวิเคราะห์อาวุโส
  ศรีนรินทร์ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
นักวิเคราะห์อาวุโส
  ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
นักวิเคราะห์อาวุโส
  สุปรีย์ ศรีสำราญ
นักวิเคราะห์
   กวีพล พันธุ์เพ็ง
นักวิเคราะห์
 


                 
เกียรติศักดิ์ คำสี
นักวิเคราะห์
   ชนิตา สุวรรณะ
นักวิเคราะห์
   ณัฐชยา อารักษ์วิชานันท์
นักวิเคราะห์
  นพสิทธิ์ จิตจรัสอำไพ
นักวิเคราะห์
   ปัณณ์ บุญญาวานิชย์ 
นักวิเคราะห์
 

 

                   
 วิสสุตา แจ้งประจักษ์
นักวิเคราะห์
 

ภคณี พงศ์พิโรดม
นักวิเคราะห์

  อลิษา แต้มประเสริฐ
นักวิเคราะห์  
           


   
   
   
 
         

ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล
ผู้จัดการบริหารองค์ความรู้
และเครือข่ายวิจัย
 
ณภัทร ศรีจามร
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
และเลขานุการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 


วิภัสรา อาภาสกุลเดช
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 

 
เอกรัฐ เลากุลรัตน์ 
ผู้จัดการระบบการจัดการองค์ความรู้ 
 


วนิชชา นาฑีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้

   
                          

อัจฉรา กลิ่นปรากฎ
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้